Logo Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zawiera materiały graficzne, które nie są w pełni dostosowane dla czytników tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-09
<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Hodurek.
 • E-mail: khodurek@gmail.com
 • Telefon: +48508291526

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach
 • Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
  ul. Szkolna 43
  32-410 Dobczyce
 • E-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl
 • Telefon: +48122716757

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe im. Burmistrza Pawlaka (RCOS) jest siedzibą jest siedzibą instytucji kulturalnych, artystycznych i sportowych, oświatowych, takich jak Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach

Przed wejściem głównym do budynku wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejścia do RCOS są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do części kulturalno-sportowej znajduje się w poziomie ulicy i nie posiada żadnych fizycznych barier architektonicznych. Bezprogowe drzwi wejściowe mają szerokość 180 cm w świetle. Wejście do części edukacyjno-bibliotecznej posiada pochylnię oraz drzwi o szerokości 200 cm w świetle Do budynku można wejść także wejściami tylnymi, do których prowadzi szeroki chodnik połączony z dużym parkingiem.

Klienci ośrodka kultury obsługiwani są w biurze MGOKiS, znajdującym się na parterze, za windą, po lewej stronie od wejścia do części oświatowo-bibliotecznej. Klienci szkoły podstawowej obsługiwani są w sekretariacie szkoły, znajdującym się na parterze, po lewej stronie od wejścia do części edukacyjno-bibliotecznej. Klienci biblioteki obsługiwani są w siedzibie biblioteki na I piętrze, a klienci szkoły muzycznej obsługiwani są w sekretariacie na II piętrze. Pracownicy jednostek są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Po terenie MGOKiS można swobodnie poruszać się na wózkach inwalidzkich, posadzka jest antypoślizgowa. W biurach znajdują się wszystkie formularze niezbędne do załatwienia spraw w MGOKiS.

Budynek posiada parter i dwa piętra. W budynku znajdują się dwie windy, które umożliwiają swobodne poruszanie się między kondygnacjami. Klatki schodowe są przestronne z poręczami po obydwu stronach schodów. Schody posiadają kontrastowe oznaczenie krawędzi. Wszystkie szklane drzwi są oklejone pasami z folii. Korytarze na parterze i piętrze mają szerokość umożliwiającą minięcie się dwóch osób na wózku lub dwóch par osób. W budynku zastosowano kontrastowe barwy ścian i podłóg, a także kontrastowe oznaczenia  nazw pomieszczeń  co pozwala na łatwiejszą nawigację osobom słabowidzącym. Na każdym poziomie znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dwóch toaletach udostępnione są przewijaki. Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

Na korytarzach zastosowane są zamiennie tablice informacyjne w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi wskazującymi szkołę muzyczną i bibliotekę, oraz przenośne prezentatory. Oznaczenia wymagają uzupełnienia. Drogi ewakuacyjne oznaczone są kontrastowymi, podświetlanymi strzałkami. Stosowne oznaczenia posiadają także drzwi przeciwpożarowe.

Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content